МЕДИА МОНИТОР СЪЗДАВА УНИКАЛЕН САМОАКТУАЛИЗИРАЩ СЕ МЕДИЕН АРХИВ

Media_Monitor_SemRepozitar

На  11.05.2017 г. Медиа Монитор ООД сключи договор за безвъзмедна финансова помощ по ОП “Иновации и конкурентоспособност”, постигайки ключов стратегически успех за дружеството.

Проектът на Медиа Монитор ООД цели създаването на семантичен репозитар за полиметрични данни на медийни източници – иновативно решение, представляващо систематизиран многомерен архив, изграден и приведен в машинно-четим вид посредством обогатяващи модули, чрез разпознаващи смислово съдържание (семантични) инструменти.

Цел на проекта е да разработим хранилище на медийни източници с детайлни анотации, заедно със защитима и гъвкава система за класиране на медиите по значение. Това е решение, което позволява да елиминираме ограниченията на съществуващите подходи като създаде по-вярна, по-детайлна и по-гъвкава система, при която всеки отделен източник на съдържание може да бъде регистриран, анотиран и актуализиран автоматично, чрез машинно-базирано обогатяване и индексиране на степен значимост по научно-обоснована и доказуема методика.

Решението на задачата се търси чрез провеждане на серия от приложни научни изследвания и създаване на образци до постигането на качествено нов продукт, необходим за световните доставчици на услуги за клипинг, PR специалисти, медиа анализатори, в бизнеса и в науката.

За реализация на проекта ще ангажираме екип от най-малко 10 души в гр. Враца и в гр. София, съответно отговорни за въвеждането на обективна система за многомерна оценка на значението на източници и за извличане и обогатяване на данни чрез семантични технологии.

Проектът се финансира по процедура “Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” , BG16RFOP002-1.002, в тематична област “Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии” на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Цели се провеждането на поредица от приложни научни изследвания, създаване на прототип на семантично-обогатено хранилище с многомерни данни от медийни източници като основа за бъдещото конкурентно развитие на Медиа Монитор ООД. Наши ключови задачи са:

– организирането/каталогизирането на медийни източници в репозитар с оптимална структура с оглед на необходимите филтри, таксономии и очакван начин на приложение

– създаване на динамичен (според търсенето) механизъм за оценка на въздействието (impact factor) за всеки отделен източник на базата на множество налични или достъпни индикатори

– създаване на образец на многокомпонентен медиен регистър в няколко държави и провеждане на необходимите тестове с цел усъвършенстване на прототипа за достигане до предпазарна фаза на технологична готовност (TRL 8).

Административна информация:

Процедура: BG16RFOP002-1.002

Наименование на процедурата: Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Проект номер: BG16RFOP002-1.002-0679

Бенефициент: МЕДИА МОНИТОР ООД, ЕИК  202876485

Старт: 11.05.2017

Край: 11.04.2019

Инвестиция:  430 174.00 лв.

Финансиране: 329 083.11  от ЕФРР и 58 073.49 от националния бюджет

За допълнителна информация ползвайте формата за контакт или посетете страницата на процедурата.

……………..

Настоящият документ е създаден в изпълнение на Проект  BG16RFOP002-1.002-0679, “Семантичен репозитар за полиметрични данни на медийни източници”, с бенефициент Медиа Монитор ООД, финансиран по ОП Иновации и Конкурентоспособност 2014 – 2020 чрез ЕФРР и националния бюджет на Р.България.