ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на BG16RFOP002-1.002-0679-С01 „Семантичен репозитар за полиметрични данни на медийни източници“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. чрез Европейския съюз и национално финансиране, „Медиа Монитор“ ЕООД обявява покана за избор на изпълнител „избор с публична покана” с предмет „Разработване на технологии за производство на иновативния продукт 1 бр.“ с краен срок за подаване на оферти до 20.02.2019 г. Кандидидатсването се извършва чрез електронно подаване на оферти и техните приложения в „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020“ (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg/.

Документите по процедурата могат да бъдат намерени по-долу: