ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Във връзка с изпълнението на BG16RFOP002-1.002-0679-С01 „Семантичен репозитар за полиметрични данни на медийни източници“, финансиран по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г. чрез Европейския съюз и национално финансиране, „Медиа Монитор“ ЕООД обявява покана за избор на изпълнител „избор с публична покана” с предмет „Разработване на технологии за производство на иновативния продукт 1 бр.“ с краен срок за подаване на оферти до 20.02.2019 г. Кандидидатсването се извършва чрез електронно подаване на оферти и техните приложения в „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020“ (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg/.

Документите по процедурата могат да бъдат намерени по-долу:

МЕДИА МОНИТОР СЪЗДАВА УНИКАЛЕН САМОАКТУАЛИЗИРАЩ СЕ МЕДИЕН АРХИВ

Media_Monitor_SemRepozitar

На  11.05.2017 г. Медиа Монитор ООД сключи договор за безвъзмедна финансова помощ по ОП “Иновации и конкурентоспособност”, постигайки ключов стратегически успех за дружеството.

Проектът на Медиа Монитор ООД цели създаването на семантичен репозитар за полиметрични данни на медийни източници – иновативно решение, представляващо систематизиран многомерен архив, изграден и приведен в машинно-четим вид посредством обогатяващи модули, чрез разпознаващи смислово съдържание (семантични) инструменти.

Цел на проекта е да разработим хранилище на медийни източници с детайлни анотации, заедно със защитима и гъвкава система за класиране на медиите по значение. Това е решение, което позволява да елиминираме ограниченията на съществуващите подходи като създаде по-вярна, по-детайлна и по-гъвкава система, при която всеки отделен източник на съдържание може да бъде регистриран, анотиран и актуализиран автоматично, чрез машинно-базирано обогатяване и индексиране на степен значимост по научно-обоснована и доказуема методика.

Решението на задачата се търси чрез провеждане на серия от приложни научни изследвания и създаване на образци до постигането на качествено нов продукт, необходим за световните доставчици на услуги за клипинг, PR специалисти, медиа анализатори, в бизнеса и в науката.

За реализация на проекта ще ангажираме екип от най-малко 10 души в гр. Враца и в гр. София, съответно отговорни за въвеждането на обективна система за многомерна оценка на значението на източници и за извличане и обогатяване на данни чрез семантични технологии.

Проектът се финансира по процедура “Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия” , BG16RFOP002-1.002, в тематична област “Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии” на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС). Цели се провеждането на поредица от приложни научни изследвания, създаване на прототип на семантично-обогатено хранилище с многомерни данни от медийни източници като основа за бъдещото конкурентно развитие на Медиа Монитор ООД. Наши ключови задачи са:

– организирането/каталогизирането на медийни източници в репозитар с оптимална структура с оглед на необходимите филтри, таксономии и очакван начин на приложение

– създаване на динамичен (според търсенето) механизъм за оценка на въздействието (impact factor) за всеки отделен източник на базата на множество налични или достъпни индикатори

– създаване на образец на многокомпонентен медиен регистър в няколко държави и провеждане на необходимите тестове с цел усъвършенстване на прототипа за достигане до предпазарна фаза на технологична готовност (TRL 8).

Административна информация:

Процедура: BG16RFOP002-1.002

Наименование на процедурата: Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Проект номер: BG16RFOP002-1.002-0679

Бенефициент: МЕДИА МОНИТОР ООД, ЕИК  202876485

Старт: 11.05.2017

Край: 11.04.2019

Инвестиция:  430 174.00 лв.

Финансиране: 329 083.11  от ЕФРР и 58 073.49 от националния бюджет

За допълнителна информация ползвайте формата за контакт или посетете страницата на процедурата.

……………..

Настоящият документ е създаден в изпълнение на Проект  BG16RFOP002-1.002-0679, “Семантичен репозитар за полиметрични данни на медийни източници”, с бенефициент Медиа Монитор ООД, финансиран по ОП Иновации и Конкурентоспособност 2014 – 2020 чрез ЕФРР и националния бюджет на Р.България.

Media Monitor is transforming into SEE’s leading one-stop shop for clipping and media monitoring services

Anton

Q: What do you expect at this year’s edition of FIBEP?

A chance to reconnect with the community of current industry leaders, and to meet the newcomers. Also, to party, there’s a reason people refer to FIBEP as a “family reunion.”

Q: What differentiates Media Monitor from other clipping and media monitoring companies?

We are the clipping and media monitoring agency with the highest growth rate in Bulgaria and currently are expanding our operations to include the Southeast Europe (SEE) region as well. There are a number of reasons for this tremendous market growth:

First, the services, offered by Media Monitor, are geared towards adding value to our clients. We offer top coverage of a myriad of sources – print, online and social media – and are proud to have the largest available source list for our customers.

Second, we are part of the A Data Pro group. A Data Pro is a global company with a team of 350+ data analysts, who speak 40+ languages and boast extensive region and industry-specific knowledge of 80+ countries. Our experts know, for example, which media are important in Albania or Serbia, who the top influencers are and how to index information to guarantee top-notch service quality. They can also analyze and extract actionable insights from the information.

The access to this niche know-how, experience and proprietary technologies transforms Media Monitor into SEE’s leading one-stop shop for tailor-made media monitoring services. There is no other company in Southeast and Central Europe that can offer such product in over 40 languages.

And, last but not least, the technology hub Identrics has recently joined A Data Pro, which gives us immediate access to cutting-edge technologies such as automated named entity recognition, automated sentiment analysis and automated categorization.

Q: Which segments do you cover?

Most of our clients in the media monitoring field are local SMEs that so far have used the established local providers.

The second segment are PR agencies. They are our main “wholesale” client and there are a number of companies in the segment for whom we work under white-label servicing agreements.

Of course, we also hope to become the main service provider in the region for other FIBEP members. There are a number of companies who have already decided to choose Media Monitor as their preferred provider of clips or ready-made newsletters from Eastern Europe and beyond.

Generally, foreign investors see the Balkans as a single area and hopefully Media Monitor will gradually become their top choice for media and business intelligence in the region.

Q: What’s in the pipeline for Media Monitor? Can you share any secrets with us?

Based on client feedback, we now know that our current media monitoring and clipping platform is due for an upgrade. That is why in the coming months a newer, better and more user-friendly platform will replace the current one. It will feature a better search tool for our archive and will introduce a user-end influencer analytics and influencer list generation functionality among other features.

Q: What are your growth plans for Media Monitor for the next 2 years?

We’ll invest heavily in technology and innovation. The goal is to automate low profile data and text processing tasks. We expect an increased interest in end-product type analysis.

Media monitoring can be used in a variety of ways, not just for marketing and PR. It can also be used for employer branding and employee management, as it goes beyond traditional media into the realms of the social media whose main influencers are Twitter users, bloggers and others.

Furthermore media monitoring is increasingly being used for Risk & Compliance services. With new regulations US and EU banks are now obligated to perform background checks of its service providers and clients to make sure they are not affiliated with any terrorist organizations or fraudulent activities. Our teams prepare due diligence reports, analysing not only registers and court rulings, but also media sources to figure out if something “stinks.”

We expect to provide more media monitoring services to Risk & Compliance analysts as well as more thorough and complex types of business intelligence and research. Our main goal being to widen our services far beyond the “what do they think of me” model.

Q: How do you think the media monitoring industry will change in the next 5 years?

Well, we expect an increased technological adoption and development, as well as an increased focus on risk management. Another trend is the ever-growing weight of interconnected social and traditional media monitoring with business intelligence. Finally, the industry is still looking for a more adequate model for measuring PR effectiveness or influencers’ impact. A lot of people in the industry, us included, are taking steps towards developing such models.

Екипът: Владимир Динев, Junior Team Manager в Media Monitor

DSC_8176

Запознайте се с Владимир Динев, Junior Team Manager в Media Monitor. Владо е енергичен, подхожда с внимание към детайлите и не обича да оставя недовършена работа. Той е част от екипа на агенцията от самото начало. На ежедневна база отговаря за намирането на информация от всякакъв тип медии и подготвянето й в различни формати – справки, аналитични таблици, клипинг.

Какви бяха твоите първи успехи в Медиа Монитор?

Навлизането на пазара в консервативната българска среда не е лесно начинание и поради тази причина възприемам всеки успех на агенцията от старта досега и като свой собствен.

Разкажи ни за екипа на Media Monitor.

От колегите си научих много нови неща, усвоих полезни умения и намерих приятели сред тях. Смятам, че за да бъде един екип успешен и да работи добре, е нужна постоянна комуникация и неоставени неразрешени проблеми.

В обувките на Владо…

Всеки ден ми се налага бързо да усвоявам нови умения и да ги прилагам в работата, да комуникирам с хора и да разрешавам възникнали казуси.

Опиши ни The “Media Monitor way”

“Can-do” подход към всяко нещо.

Каква е твоята първа асоциация на Media Monitor?

Професионализъм, отговорност и качество.

Екипът: Христо Климентов, CEO на Media Monitor

DSC_4776

Запознайте се с Христо Климентов, CEO на Media Monitor. Христо разполага с над 12-годишен опит в сферата на медийния мониторинг и клипинг. За това време е имал възможност да премине през всички възможни позиции в йерархията, както и да участва в разработването на редица нови за бранша услуги и продукти. Този опит му помага ефективно да управлява процесите и хората в агенция Media Monitor.

Опиши ни един свой ден и какво учиш на ежедневна база от работата?

Моят ден е изпълнен с различни задачи – срещи с мениджърите на екипи, обсъждане на текущи задачи, проблеми и формули за решаването им.
Всеки ден уча нещо ново. Опитвам се непрекъснато да усъвършенствам себе си и агенцията.

Каква е визията на Media Monitor?

Развитие на пазара чрез налагане на високи стандарти на качество и дигитализиране на услугите. Работим с все повече PR специалисти и отдели на компании. И разбира се – най-важната задача, която е разрешена от колегите в Централна Европа и САЩ например, но стои пред нашия бранш – авторските права на медиите.

Разкажи ни за екипа на Media Monitor.

Те са изключителни професионалисти. Имат богат опит и желание за покоряване на нови висоти. Повечето от тях са ме впечатлявали със старанието си да помогнат на клиентите и да изпълнят поставените задачи. За мен всеки път е истинско щастие, когато получа обратна връзка от доволен клиент.

Опиши ни “the Media Monitor way”.

Стремим се културата и подходът на агенцията да спазват етичните принципи и да има синергия между екип – управленско тяло и клиенти. Целим да възпитаваме общност, с която заедно да вървим напред и нагоре.

Как смяташ, че ще се развие пазара на медиен мониторинг в България в следващите 10 години?

Все повече компании ще започнат да използват услугите на компании за медиен мониторинг. В момента много PR агенции и компании държат хора, които преглеждат вестници или правят мониторинг на интернет и прочие, но рано или късно мениджърите ще осъзнаят, че много по-евтино и ефективно това извършват външните партньори. Другото, с риск да се повторя, са авторските права на медии.

Какво си казваш, за да се мотивираш?

Спомни си последния успех, усещането беше прекрасно.

Екипът: Пейо Георгиев, Sales Executive в Media Monitor

DSC_4786

Запознайте се с Пейо Георгиев, Sales Executive в Media Monitor. Пейо разполага с над 7-годишен опит в сферата на медийния мониторинг и клипинг, включително е част от успешното развитие на редица иновативни за българския пазар услуги. Ежедневните му отговорности включват увеличаване на продажбите, разработване на нови технологии и комуникация с клиенти.

На какво те учи работата?

Медийният мониторинг и клипинг е динамична дейност и всеки ден се появяват нови и нови неща. Обратната връзка от настоящи и нови клиенти е изключително важна за мен, защото ми помага да съм в крак с новите изисквания на бранша и да предлагам решения дори и на най-специфичните нужди и желания.

Разкажи ни за екипа на Media Monitor.

Това е най-добрият екип, с който съм работил, откакто се занимавам с медиен мониторинг и клипинг. Надявам се да съм научил на нещо колегите, защото аз самият съм попивал от тях. Не бих дал персонална оценка на даден човек, ние работим като едно цяло и всеки има значение за крайния успех.

Кой е най-интересният проект, по който си работил досега?

Не се сещам за един-единствен проект, по-скоро ми е било интересно да работим за клиенти с високи изисквания, които сме удовлетворявали чрез много труд.

Опиши ни “the Media Monitor way”.

На първо място поставяме клиентите и нивото на тяхното обслужване. Стремим се да използваме най-новите технологии в бизнеса, затова непрекъснато развиваме софтуера си.

Каква е твоята първа асоциация на Media Monitor?

Качество и пак качество.

Как смяташ, че ще се развие пазара на медиен мониторинг в България в следващите 10 години?

Един от факторите, който вече навлезе, но ще продължи да оказва влияние върху медийния мониторинг, са социалните мрежи. Вече не могат да бъдат подценявани и се обособиха като отделен информационен канал със сериозна тежест. Това ще продължи, а индустрията ще се дигитализира все повече.

Елате ни на гости

Ще се радваме да се запознаем и да поговорим. Посетете ни на място или се свържете с нас по имейл или телефон. Очакваме ви.